เด่นสง่าบนหลังม้า เก่งกล้าบนยานรบ
Majestic on Horseback, Fearless on Vehicles

ผู้บริหารสถานศึกษา

พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์

ผบ.ศม./ผบ.รร.ม.ศม.

พ.อ. อำนาจ แก้วหมื่นไวย

Col.Amnart Kawmuenwai

รอง ผบ.รร.ม.ศม.

พ.อ. นิธิศ ทองใบ

Col.Nithis Thongbai

หน.เตรียมการฯ

พ.ต. สำเริง ดวงใจ

ปฏิบัติหน้าที่ หน.สนับสนุนการศึกษาฯ

พ.ท. ปฐวี ปรีดากิตวรกุล

ปฏิบัติหน้าที่ หน.ประเมินผลและสถิติฯ

พ.อ. จิรวัฒน์ แก้วรุ่งโรจน์

Col.Jirawat Kaewrongrote

ผอ.กศ.รร.ม.ศม.

พ.อ. ชุมดวง เทพวัลย์

รอง ผอ.กศ.รร.ม.ศม.

พ.อ. พงศ์ธร ทัพพิกรณ์

อจ.หน.วิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม.

พ.อ. คมสรรค์ นิยมฤทธิ์

อจ.หน.วิชาหลักยิงและตรวจการณ์ฯ

พ.อ. พงศ์ธร ทัพพิกรณ์

ปฏิบัติหน้าที่ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ

พ.อ. สรวิชญ์ เรืองบุญญฤทธิ์

อจ.หน.วิชาทั่วไปฯ

พ.ท. สุทธิ นาระหัด

ปฏิบัติหน้าที่ อจ.หน.วิชาสื่อสารฯ

พ.อ. ศรายุทธ สุขสุทธิ

อจ.หน.วิชาอาวุธฯ

พ.อ.(พ.) จิณณมนัส รอดโพธิ์ทอง

ผบ.กรม นร.รร.ม.ศม.

พ.อ. พีระพัชร์ บำรุงทินรัตน์

รอง ผบ.กรม นร.รร.ม.ศม.

พ.ท. พลากร ผันผิน

ผบ.พัน.นร.กรม นร.รร.ม.ศม.

พ.ท. วุฒิทวี ภักดี

ผบ.พัน.นนส.กรม นร.รร.ม.ศม.

พ.ท. ศิวะ สุวานิช

ผบ.พัน.นพศ.กรม นร.รร.ม.ศม.