ประวัติความเป็นมา

ภาพกองบัญชาการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า (หลังเก่า)

ภาพกองบัญชาการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า (หลังใหม่)
ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
ที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน : ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ ค่ายอดิศร
   โรงเรียนทหารม้า ถือกำเนิด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๗๑ โดยมีที่ตั้งในครั้งแรกอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังกองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (เกียกกาย บางซื่อ กรุงเทพ ฯ) มีชื่อว่า “โรงเรียนเหล่าทหารม้า” โดยมี พันโท พระประยุทธอริยั่น (เชื้อ โหตตระ) เป็นผู้บังคับการแผนกโรงเรียนเหล่าทหารม้า คนแรก ขึ้นการบังคับบัญชากับกรมจเรทหารบก ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดกองทัพบกใหม่ ตามคำสั่งของกระทรวงกลาโหม ฉบับพิเศษ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๕ และได้ย้ายที่ตั้งจากเดิมไปที่ ตำบล บางขุนพรหม
   ต่อมากระทรวงกลาโหม ได้ออกคำสั่งพิเศษ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๗๖ ให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดกองทัพบกใหม่ โรงเรียนเหล่าทหารม้าจึงได้ย้ายจากบางขุนพรหม ไปอยู่ที่ กองพยาบาลสัตว์ทหารบก ถนนเศรษฐศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๒ (ปัจจุบันคือที่ตั้งของกรมยุทธศึกษาทหารบก)
   เมื่อกองทัพบก ได้รับความช่วยเหลือด้านการทหารจากต่างประเทศ โดยมีการลงนาม ในสัญญากระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๔๙๓ เหล่าทหารม้า ได้เริ่มมีวิวัฒนาการ โดยมีการเพิ่มอัตราการจัดหน่วย ทั้งด้านกำลังพล ยานพาหนะ และอาวุธยุทโธปกรณ์อื่น ๆ ขึ้นตามลำดับ ต่อมากองทัพบกได้จัดตั้ง “ โรงเรียนยานเกราะ ” ขึ้นในกองพลน้อยทหารม้า เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาในเรื่องยานเกราะแก่เหล่าทหารม้า และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๙๕ โดยดัดแปลงโรงฝึกม้า ของ ม.๑ พัน.๑ รอ. เป็นห้องเรียนแผนกวิชายุทธวิธี และได้เปิดหลักสูตรชั้น ผบ.ร้อย. เป็นหลักสูตรแรก โดยมีนายทหารนักเรียน เข้ารับการศึกษา จำนวน ๖๒ นาย
ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๔๙๙ กระทรวงกลาโหม ได้ออกคำสั่ง (เฉพาะ) ที่ ๔๒/๑๒๑๒๘ โดยให้โอนโรงเรียนยานเกราะของกองพลน้อยทหารม้า ไปขึ้นกับ “ศูนย์การทหารม้า” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๔๙๙ แต่โรงเรียนยานเกราะ ยังคงตั้งอยู่ ณ ที่เดิม สำหรับศูนย์การทหารม้า ได้ย้ายจากกรุงเทพมหานครเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในปี พ.ศ.๒๔๙๖
   ต่อมาได้ย้ายโรงเรียนยานเกราะ มาเข้าที่ตั้งใหม่ ณ จังหวัดสระบุรี รวมกับโรงเรียนเหล่าทหารม้า เป็น “โรงเรียนทหารม้า” และมีที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายอดิศร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จนถึงปัจจุบันนี้ และได้ย้ายกองบัญชาการเข้าอาคารหลังใหม่ ใกล้กับอาคารกองบัญชาการศูนย์การทหารม้า โดยกระทำพิธีเปิดฯ ในวันสถาปนาโรงเรียนทหารม้า วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗