แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน

พล.ต. จิรวัฒน์ นาคะรัตน์
ผบ.ศม./ผบ.รร.ม.ศม.

พ.อ. อำนาจ แก้วหมื่นไวย
รอง ผบ.รร.ม.ศม.

กองบัญชาการ กองการศึกษา กรมนักเรียน
-ปิดอัตรา-
หน.ธุรการและกำลังพลฯ
พ.อ. จิรวัฒน์ แก้วรุ่งโรจน์
ผอ.กศ.รร.ม.ศม.

พ.อ.(พ.) จิณณมนัส รอดโพธิ์ทอง
ผบ.กรม นร.รร.ม.ศม.

พ.อ. นิธิศ ทองใบ
หน.เตรียมการฯ
พ.อ. ชุมดวง เทพวัลย์
รอง ผอ.กศ.รร.ม.ศม.

พ.อ. พีระพัชร์ บำรุงทินรัตน์
รอง ผบ.กรม นร.รร.ม.ศม.

พ.ต. สำเริง ดวงใจ
ปฏิบัติหน้าที่ หน.สนับสนุนการศึกษาฯ
พ.อ. พงศ์ธร ทัพพิกรณ์
อจ.หน.วิชายุทธวิธี กศ.รร.ม.ศม.

-ว่าง-
ผบ.ร้อย.บร.กรม นร.รร.ม.ศม.

พ.ท. ปฐวี ปรีดากิตวรกุล
ปฏิบัติหน้าที่ หน.ประเมินผลและสถิติฯ
พ.อ. คมสรรค์ นิยมฤทธิ์
อจ.หน.วิชาหลักยิงและตรวจการณ์ฯ

พ.ท. พลากร ผันผิน
ผบ.พัน.นร.กรม นร.รร.ม.ศม.

-ว่าง-
**หน.ผสว.ศม.
พ.อ. พงศ์ธร ทัพพิกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ อจ.หน.วิชาฝ่ายอำนวยการฯ

พ.ท. วุฒิทวี ภักดี
ผบ.พัน.นนส.กรม นร.รร.ม.ศม.

พ.อ. สรวิชญ์ เรืองบุญญฤทธิ์
อจ.หน.วิชาทั่วไปฯ

พ.ท. ศิวะ สุวานิช
ผบ.พัน.นพศ.กรม นร.รร.ม.ศม.

พ.ท. สุทธิ นาระหัด
ปฏิบัติหน้าที่ อจ.หน.วิชาสื่อสารฯ

-ปิดอัตรา-
ผบ.มว.เสนารักษ์ กรม นร.รร.ม.ศม.

-ว่าง-
อจ.หน.วิชายานยนต์ฯ

พ.อ. ศรายุทธ สุขสุทธิ
อจ.หน.วิชาอาวุธฯ

-ว่าง-
อจ.หน.วิชาการขี่ม้าฯ

-ว่าง-
อจ.หน.วิชาการรบพิเศษฯ